Moda Bartholo Meow's Reef Charm Squares

42 5" Squares from the Moda Bartholo Meow's Reef fabric collection.